Naam en betekenis van Jeduthun

Jeduthun was één van de opperzangmeesters ( hij was dus iemand die de leiding had over andere zangers) de muziekmeesters in de tempel ten tijde van Koning David. De betekenis van deze naam is lovende

Een erg mooie toelichting vinden we in 2 Kron. 5:12 t/m 14

12 En de Levieten die zangers waren van hen allen, van Asaf van Heman, van Jeduthun en van hun zonen en van hun broederen, in fijn linnen gekleed met cimbalen en met luiten en harpen stonden tegen het oosten des altaars en met hen tot honderd en twintig priesters toe, trompettende met trompetten.

13 Het geschiede dan als zij eenpariglijk trompetten en zongen om een eenparige stem te laten horen, prijzende en lovende den Heere, en als zij de stem verhieven met trompetten en met cimbalen en andere muziekinstrumenten, en als zij den Heere prezen, dat Hij goed is, dat zijn weldadigheid is tot in eeuwigheid; dat het huis met een wolk vervuld werd, namelijk het huis des Heeren.

14 En de priesters konden vanwege die wolk niet staan om te dienen; want de heerlijkheid des Heeren had het huis Gods vervuld.

Vindplaats in de Bijbel van de naam Jeduthun :

Scroll naar boven